Termeni și condiții

Vă mulţumim pentru utilizarea produselor şi a serviciilor noastre.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie.

Site-ul www.eliterentacar.ro este deținut și administrat de SC METACOM PROD SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO10021752, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J30/796/1997, cu sediul în Județul Satu Mare loc. Bixad, str. Dumbrava nr. 196/A, România. Navigarea pe site-ul www.eliterentacar.ro urmată de Rezervare echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

www.eliterentacar.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Dispoziții generale

Tarifele și garanția sunt stabilite în raport cu arealul de utilizare a autoturismului: pe teritoriul României sau în afara granițelor acesteia.

Utilizarea autoturismului în afara teritoriului României se face DOAR cu înștiințarea și acordu Locatorului.

Autoturismul este dotat cu echipament de monitorizare GPS, care va fi activ pe toata perioada închirierii acestuia. Clientului îi este interzisă intervenția, sub orice formă, asupra acestui echipament.

Clientul trebuie să respecte limita de 300 de kilometri pe zi , în caz contrar el va fi taxat suplimentar.

Condiții de plată

Tarifele de închiriere sunt stabilite în Euro. Contravaloarea chiriei se facturează în RON la cursul BNR din ziua facturării.

În ziua închirierii autoturismului clientul va plăti în avans suma de € cu titlu de garanție pentru cazul în care mașina a suferit diverse avarii.

Pentru întârzieri de returnare a mașinii se percepe un tarif suplimentar.

Autovehiculul se predă și se preia cu plinul făcut. (curat exterior - interior).

Obligațiile clientului

Să respecte întocmai termenii și condițiile contractului de închiriere, precum și a anexelor acestuia.

Să achite contravaloarea închirierii autoturismului cu respectarea condițiilor prevăzute în contract.

Să preia autovehiculul și să îl restituie în aceleași condiții, pe baza fișelor de predare-primire.

Să suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, și/sau terților produse din culpa sa în timpul săvârșirii oricăror infracțiuni incriminate de legislația în vigoare.

Responsabilități privind autovehiculele

Clientul își asumă pe toata durata de închiriere totalitatea obligațiilor ce decurg din folosința autovehiculului, direct sau prin terțe persoane indicate în anexa contractului.

Clientul este ținut să răspundă pentru toate daunele produse autovehiculului închiriat, chiar dacă constatarea a fost facută ulterior predării acestuia.

Clientul este pus de drept în întârziere pentru toate obligațiile asumate în contract și nerespectate ca atare la termene.

Clientul are obligația de a face toate demersurile pentru deschiderea dosarului de daună pentru accidentele produse în perioada închirierii, indiferent dacă este sau nu este vinovat de producerea accidentului.

La expirarea duratei de închiriere Clientul are obligația de a restitui autovehiculul la ora specificată în contract, la sediul Locatorului în aceleași condiții în care a fost preluat, în caz contrar acesta este obligat la plata penalităților calculate la tariful de listă.

Prelungirea, încetarea și rezilierea contractului

Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor părți prin încheierea unui act adițional la contract.

Intenția Clientului de prelungire a contractului se comunică Locatorului cu minimum 24 ore înaintea expirării contractului.

Contractul de închiriere încetează de drept la sfârșitul perioadei de închiriere sau poate înceta înaintea împlinirii termenului, prin acordul părților sau ca efect al rezilierii, iar în acest caz Clientul are obligația de a preda autovehiculul în termen de 2 ore de la momentul rezilierii.

Litigii

Litigiile care se vor naște din contractul de închiriere vor fi soluționate pe cale amiabilă sau prin procedura medierii.

Notificări

Toate notificările, cererile și alte comuncări care urmează a fi date sau predate conform sau din motivul prevederilor Contractului de închiriere vor fi făcute în scris și vor fi considerate a fi fost date când au fost predate personal sau trimise prin poșta, cu notă de inventar și confirmare de primire.


0745.093.903